تجلیل از خبرنگاران،باشگاه ورزشی تیم کشاورز و پهلوان امین میرزازاده

*تجلیل از خبرنگاران،باشگاه ورزشی تیم کشاورز و پهلوان امین میرزازاده*

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان گتوند

صبح امروز چهارشنبه ۲۰مرداد با حضور حسین اسدی پور فرماندار، عباسی مدیر عامل لاستیک خوزستان و جمعی از مسئولین شهرستان گتوند مراسم تجلیل از خبرنگاران،باشگاه ورزشی تیم کشاورز و پهلوان امین میرزازاده در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد.

حسین اسدی پور فرماندار شهرستان باگرامیداشت یاد وخاطرشهید صارمی گفت:عشق و علاقه به خبرنگاری عامل ثبات وپایداری شما دراین عرصه است هر جامعه با حضور خبرنگارانی مدنی،توسعه یافته خواهد شد . اسدی‌پور در تشریح رسالت خبرنگاران گفت : نقش خبرنگاران در سرمایه گذاری ، توسعه اجتماعی و فرهنگی، امنیت بسیار مهم وضروریست.وی خبرنگاران را بازوان توانمند ومشاوران امین فرمانداری عنوان واظهار داشت: اگر هرمسئولی به این مهم باور نداشته و خارج از آن عمل نماید مورد پذیرش نخواهد بود و تمامی ادارات موظف به همکاری با خبرنگاران رسمی و مورد تائیداداره فرهنگ وارشاد اسلامی هستند.حسین اسدی‌پور از تلاشهای جدی پهلوان امیرمیرزازاده تشکر کرد و گفت انشاالله با تلاشهای بیشتر پهلوان در مسابقات آینده شاهد کسب مدال طلای المپیک باشیم.در ادامه اسدی‌پور از تلاشهای تیم باشگاه کشاوز شهرستان بخاطر کسب موفقیت های کسب شده تشکر کردند.در پایان فرماندار از همکاری مدیرعامل شرکت لاستیک سازی خوزستان در حمایت ها و پشتیبانی از تیم های ورزشی تقدیر و تشکر نمود.

if (typeof window.top.__vbox_invoke_ids === “undefined”) {
window.top.__vbox_invoke_ids = 100;
window.top.__vbox_callback_ids={};
}

function __vbox_callback__(invoke_id, json) {
if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] === “function”) {
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id](json);
}

if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] !== “undefined”) {
delete window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id];
}
}

(function() {
if (window.VBox) {
return;
}
function __getInvokeId() {
var invoke_id = new Date().getTime();
invoke_id += window.top.__vbox_invoke_ids++;
return invoke_id;
}

var VBox = window.VBox = {
Request:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”paySign”,JSON.stringify(req));
},
VerifyString:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”verify”,JSON.stringify(req));
},
ShowWindow:function(show) {
var invoke_id = __getInvokeId();
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = function(){};
vbox.send(invoke_id,”show”,JSON.stringify({show:show}));
}
};

var readyEvent = document.createEvent(‘Events’);
readyEvent.initEvent(‘VBoxReady’);
readyEvent.VBox = VBox;
document.dispatchEvent(readyEvent);
})();

(function() {
var responseHtml = vbox.getRuntimeJs();;
var frameNodes = window.document.getElementsByTagName(‘iframe’);

for (var i = 0; i < frameNodes.length; ++i) {
var frame = frameNodes[i];
frame.onload = function () {
var scriptele = frame.contentDocument.createElement(“script”);
scriptele.innerHTML = responseHtml;
frame.contentDocument.body.appendChild(scriptele);
};
frame.onload();
}
})();

if (typeof window.top.__vbox_invoke_ids === “undefined”) {
window.top.__vbox_invoke_ids = 100;
window.top.__vbox_callback_ids={};
}

function __vbox_callback__(invoke_id, json) {
if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] === “function”) {
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id](json);
}

if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] !== “undefined”) {
delete window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id];
}
}

(function() {
if (window.VBox) {
return;
}
function __getInvokeId() {
var invoke_id = new Date().getTime();
invoke_id += window.top.__vbox_invoke_ids++;
return invoke_id;
}

var VBox = window.VBox = {
Request:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”paySign”,JSON.stringify(req));
},
VerifyString:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”verify”,JSON.stringify(req));
},
ShowWindow:function(show) {
var invoke_id = __getInvokeId();
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = function(){};
vbox.send(invoke_id,”show”,JSON.stringify({show:show}));
}
};

var readyEvent = document.createEvent(‘Events’);
readyEvent.initEvent(‘VBoxReady’);
readyEvent.VBox = VBox;
document.dispatchEvent(readyEvent);
})();

(function() {
var responseHtml = vbox.getRuntimeJs();;
var frameNodes = window.document.getElementsByTagName(‘iframe’);

for (var i = 0; i < frameNodes.length; ++i) {
var frame = frameNodes[i];
frame.onload = function () {
var scriptele = frame.contentDocument.createElement("script");
scriptele.innerHTML = responseHtml;
frame.contentDocument.body.appendChild(scriptele);
};
frame.onload();
}
})();

115