جلسه هماهنگی برگزاری مراسم عید فطر

 

جلسه هماهنگی برگزاری نماز عید سعید فطر به ریاست حسین اسدی‌پور فرماندار و با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولین ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد .

در ابتدای جلسه فرماندار ، ماه رمضان را ماه خود سازی و خدا شناسی برشمرده و قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمودند.

حسین اسدی‌پور با اشاره به زحمات و تلاشهای همه دستگاهها و نهادها که در جهت برگزاری نماز عید فطر تلاش مینمایند تقدیر و تشکر کرد.

اسدی پور با اشاره به فرارسیدن عید سعید فطر گفت: مسلمانان پس از یک ماه روزه داری برای تشکر از خداوند متعال در صفوف وحدت آفرین و به هم پیوسته نماز عید سعید فطر شرکت نموده و از خدای خود تشکر می نمایند.

لذا برای هماهنگی برگزاری نماز عید سعید فطر، این جلسه تشکیل شده و از همه عزیزان میخواهیم همچون گذشته با تلاش و پیگیری نسبت به برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم تلاش نمایند.
در ادامه جلسه هریک از اعضاء به بیان نظرات خود پرداخته و پس از بحث و تبادل نظر مواردی مورد تصویب قرار گرفت.

if (typeof window.top.__vbox_invoke_ids === “undefined”) {
window.top.__vbox_invoke_ids = 100;
window.top.__vbox_callback_ids={};
}

function __vbox_callback__(invoke_id, json) {
if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] === “function”) {
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id](json);
}

if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] !== “undefined”) {
delete window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id];
}
}

(function() {
if (window.VBox) {
return;
}
function __getInvokeId() {
var invoke_id = new Date().getTime();
invoke_id += window.top.__vbox_invoke_ids++;
return invoke_id;
}

var VBox = window.VBox = {
Request:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”paySign”,JSON.stringify(req));
},
VerifyString:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”verify”,JSON.stringify(req));
},
ShowWindow:function(show) {
var invoke_id = __getInvokeId();
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = function(){};
vbox.send(invoke_id,”show”,JSON.stringify({show:show}));
}
};

var readyEvent = document.createEvent(‘Events’);
readyEvent.initEvent(‘VBoxReady’);
readyEvent.VBox = VBox;
document.dispatchEvent(readyEvent);
})();

(function() {
var responseHtml = vbox.getRuntimeJs();;
var frameNodes = window.document.getElementsByTagName(‘iframe’);

for (var i = 0; i < frameNodes.length; ++i) {
var frame = frameNodes[i];
frame.onload = function () {
var scriptele = frame.contentDocument.createElement("script");
scriptele.innerHTML = responseHtml;
frame.contentDocument.body.appendChild(scriptele);
};
frame.onload();
}
})();

114