جلسه کارگروه آرد ونان شهرستان گتوند تشکیل شد

جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان گتوند تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان گتوند
صبح امروز ۶اردیبهشت جلسه کارگروه آرد ونان شهرستان با حضور حسین سلاسل معاون برنامه‌ریزی و جمعی از مسئولین تشکیل شد

در ابتدای جلسه سلاسل با اشاره به اینکه نانوایی ها با سلامت مردم در ارتباط هستند تاکید کرد: اهتمام ویژه بر انجام اقدامات لازم برای رعایت پروتکل های بهداشتی توسط نانوایی ها و همچنین نظارت شبکه بهداشت و درمان، اتاق اصناف و اتحادیه صنفی در این موضوع بسیار ضروری و حیاتی است و باید نانوایی هایی که همه موارد را رعایت می‌کنند، تشویق شده و با سایر نانوایی‌ها نیز برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

در ادامه و پس از تبادل نظر حاضران مقرر شد، طرح تشدید نظارت های مشترک از وضعیت نانوایی ها در خصوص جلوگیری از قاچاق آرد، کم فروشی و گرانفروشی و کیفیت نان با محوریت گروه برنامه ریزی فرمانداری اجرا و نتیجه به صورت ماهانه به کارگروه ارائه شود.

همکاری شبکه بهداشت و درمان با اداره صمت و اتاق اصناف نسبت به تشدید نظارت‌ها بر اجرای رعایت کامل پروتکل های بهداشت، اعمال محدودیت‌های کاهش سهمیه برای نانوایی هایی که تخلفات صنفی به ویژه در زمینه های کم فروشی و گرانفروشی را مرتکب می شوند با نظر کمیته کارشناسی آرد و نان و موافقت با درخواست احداث نانوایی های آزاد پز پس از درخواست و تایید کمیته کارشناسی از جمله مصوبات این جلسه بود.

if (typeof window.top.__vbox_invoke_ids === “undefined”) {
window.top.__vbox_invoke_ids = 100;
window.top.__vbox_callback_ids={};
}

function __vbox_callback__(invoke_id, json) {
if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] === “function”) {
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id](json);
}

if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] !== “undefined”) {
delete window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id];
}
}

(function() {
if (window.VBox) {
return;
}
function __getInvokeId() {
var invoke_id = new Date().getTime();
invoke_id += window.top.__vbox_invoke_ids++;
return invoke_id;
}

var VBox = window.VBox = {
Request:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”paySign”,JSON.stringify(req));
},
VerifyString:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”verify”,JSON.stringify(req));
},
ShowWindow:function(show) {
var invoke_id = __getInvokeId();
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = function(){};
vbox.send(invoke_id,”show”,JSON.stringify({show:show}));
}
};

var readyEvent = document.createEvent(‘Events’);
readyEvent.initEvent(‘VBoxReady’);
readyEvent.VBox = VBox;
document.dispatchEvent(readyEvent);
})();

(function() {
var responseHtml = vbox.getRuntimeJs();;
var frameNodes = window.document.getElementsByTagName(‘iframe’);

for (var i = 0; i < frameNodes.length; ++i) {
var frame = frameNodes[i];
frame.onload = function () {
var scriptele = frame.contentDocument.createElement("script");
scriptele.innerHTML = responseHtml;
frame.contentDocument.body.appendChild(scriptele);
};
frame.onload();
}
})();

54