جاذبه های گردشگری

سد تنظیمی گتوند علیا- یکی از مکان های تفریحی این شهرستان
سد تنظیمی گتوند علیا